14 marca 2017

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ONLINE” s.c. Michał Suliga, Krzysztof Zawalski, Anna Zawalska, Justyna Suliga. tel: 343435982, e-mail: internet@onlinesc.net zwany dalej Operatorem.
 2. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w zakresie działania Operatora , a także przysługujących Państwu uprawnień, mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem e-mail: internet@onlinesc.net.
 3. Operator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Operatorze
  2. w związku z zamiarem zawarcia i/lub zawarciem przez Państwa umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz wykonywaniem tej umowy.
  3. realizacji umów zawartych z kontrahentami Operatora
  4. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Operatorem. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Operator.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Operatora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pliki cookies

Serwis może wykorzystywać w niektórych przypadkach mechanizm tzw. cookies. Pliki cookie ułatwiają korzystanie z zasobów i usług tego serwisu. Cookies są przechowywane na dysku komputera użytkownika, a serwis odczytuje je podczas ponownego połączenia się z tym komputerem.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Poziom ochrony przed cookies można ustawić w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, a w efekcie prawidłowe funkcjonowanie serwisu. Poziom ochrony przeglądarki określa samodzielnie użytkownik w jej ustawieniach.

Więcej o cookies można przeczytać tutaj.

Inne dane

Podobnie jak większość innych stron WWW, serwis internetowy firmy Online gromadzi i przechowuje takie dane jak m.in.:

 • IP komputera użytkownika,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o systemie operacyjnym użytkownika,
 • głębię kolorów i rozdzielczość ekranu komputera użytkownika,
 • czas nadejścia zapytania,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony naszego serwisu nastąpiło przez odsyłacz na tej stronie,
 • oraz inne dane dzięki którym możliwe jest prawidłowe funkcjonowanie serwisu.

Zebrane informacje przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem (np. sprawdzania spójności serwisu). Nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Dane te wykorzystywane są do zapewnienia jak najlepszego działania serwisu oraz do budowy zbiorowych (anonimowych) zestawień statystycznych w formie informacji o oglądalności serwisu, np. procentowy udział poszczególnych typów systemów operacyjnych i przeglądarek jakich używają użytkownicy tego serwisu, czas największej „oglądalności” serwisu, itp.

W niektórych przypadkach (np. formularz kontaktowy) wymagane jest podanie przez użytkownika imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu lub adresu e-mail. Są to dane niezbędne do prawidłowego świadczenia oferowanych przez nas usług, np. dokładna lokalizacja awarii, ustalenie możliwości technicznych instalacji łącza, etc. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim i wykorzystywane są tylko do celów, do których zostały pierwotnie udostępnione.

Inne strony

Serwis internetowy firmy Online zawiera odsyłacze do innych stron WWW. Firma Online s.c. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Prosimy aby po przejściu na te strony zapoznać się z polityką prywatności ustaloną przez ich właścicieli. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu firmy Online s.c.